General Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden Coach2Travel

“Artikel 1: Toepassingsgebied”

Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verhuring van autocars in het algemeen, dus ook in combinatie met toeleveringen en logement. Alle autocars volgens beschikbaarheid bij reservatie.

“Artikel 2: Tot stand komen van het contract”

Het contract voor de uitvoering van een autocarreis komt tot stand met de door de klant bevestigde offerte en de uitreiking van de bestelbon door ons.

“Artikel 3: Verplichtingen van de autocaronderneming”

De autocaronderneming verplicht zich ertoe bij het uitbrengen van de bestelbon de opdracht te zullen uitvoeren volgens de inhoud van de bestelbon.
Wijzigingen aangebracht aan de opdracht door de klant kan aanleiding geven tot prijsherziening door de autocaronderneming. Indien zich wijzigingen voordien tijdens het uitvoeren van de rit kan de autocaronderneming eveneens de prijs herzien voor de wijziging in de opdracht.

“Artikel 4: Verplichtingen van de klant/huurder van de autocar”

Om een correcte prijsbepaling te kunnen maken is de klant gehouden zo gedetailleerd mogelijk de opdracht te omschrijven. Indien de klant wijzigingen aan de bestelbon wil aanbrengen is hij verplicht de autocaronderneming hiervan op de hoogte te brengen minstens 5 werkdagen voor de uitvoering van de opdracht.
Wijzigingen zoals bestemming, vertrekuur en voorzien aankomstuur en gevraagde capaciteit kunnen leiden tot prijsaanpassing. De autocaronderneming kan eenzijdig de opdracht annuleren indien de wijzigingen van die aard zijn dat de opdracht niet meer kan worden uitgevoerd.

“Artikel 5: Overeengekomen prijs”

Beide partijen zijn gebonden aan de prijs die vermeld staat in de bestelbon indien de opdracht werd uitgevoerd zoals omschreven op de bestelbon. Wijzigingen van afgesproken uren, bestemming en capaciteit kunnen aanleiding geven tot prijsherziening door de autocaronderneming (cfr. Artikel 3).
Prijzen worden berekend aan de hand van capaciteit autocars, aantal km’s, aantal uren en 1 of meerdere chauffeurs, dit om de wettelijk voorziene rust- en rijtijden te kunnen respecteren.
Alle parkeergelden en chauffeurskosten zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld in de offerte.

“Artikel 6: Betaling van reissom”

De klant kan de betaling binnen de 5 werkdagen betalen in het kantoor van de autocarondernemer. Na deze periode zal een factuur opgestuurd worden naar de opdrachtgever van de opdracht tenzij anders vermeld op de bestelbon. De vervaldag is steeds 30 dagen na factuurdatum. Bij niet betalen van de factuur op de vervaldag worden deze kosten aangerekend: een forfaitair schadebeding aan 10% en verwijlintresten aan wettelijke rentevoet. Indien een betaling gerechtelijk dient vervolgd, zal het bedrag van rechtswege verhoogd worden met 20% te titel van strafbeding met een minimum van 50,00 euro onaf gezien de verwijlinteresten en gerechtskosten.

Bij niet-betaling van onze facturen op hun vervaldag, van de intresten of de boetes, behouden wij ons het recht voor alle nog uit te voeren orders per aangetekend schrijven op te zeggen zonder dat de cliënt daarvoor enige schadevergoeding zal kunnen vorderen.

Bij meerdaagse reizen kunnen wij een voorschot vragen dat dient betaalt te worden ten laatste 30 dagen voor vertrek.

“Artikel 7: Annuleringen”

Annuleringen dienen schriftelijk te worden medegedeeld en indien dit gebeurt binnen de 30 dagen voor vertrek, gelden de volgende kosten :

Eendaags reizen

Minder dan 30 dagen voor afreis: 15 % van de totale prijs
Minder dan 14 dagen voor afreis: 30 % van de totale prijs
Minder dan 48 uur voor afreis : 90 % van de totale prijs
Meerdaagse reizen

Minder dan 30 dagen voor afreis: 15 % van de totale prijs
Minder dan 14 dagen voor afreis: 30 % van de totale prijs
Minder dan 48 uur voor afreis : 50 % van de totale prijs

“Artikel 8: Onderweg”

Het nuttigen van eigen alcoholische dranken op de bus is niet toegestaan. Indien gewenst kunnen wij zorgen voor bier, fris, koffie en thee aan democratische prijzen. Dit dient u vooraf bij het bevestigen van de offerte duidelijk te vermelden.

De chauffeur is gerechtigd om personen in dronken toestand de toegang tot de bus te weigeren.

De chauffeur kan, onder het gezag en volgens de instructies van zijn werkgever, vrij de reisroute bepalen die hij zal volgen naar de te bereiken bestemming. De chauffeur heeft, onder het gezag van zijn werkgever, het recht het traject onmiddellijk te onderbreken voor een duur naar zijn keuze, en eventueel via de kortste weg terug te keren naar de vertrekplaats indien zijn instructies aan boord niet gerespecteerd worden door de reizigers, of indien de houding of het gedrag van één of meerdere reizigers naar zijn oordeel een gevaar vormt voor de veiligheid van de autobus en de andere reizigers.

“Artikel 9: Klachten”

Alle klachten moeten binnen de 8 dagen na uitvoering van de reis worden gedaan.

“Artikel 10: Aanvaarding van de bestelling”

Door het feit van de bestelling geeft de klant toe onze algemene verkoopsvoorwaarden te aanvaarden.

“Artikel 11: Rechtbank”

Voor alle geschillen is de rechtbank van Turnhout bevoegd.

“Artikel 12: Schade toegebracht aan de voertuigen”

Indien schade wordt toegebracht aan de autocars door de klant zelf zal de autocaronderneming de geleden schade mogen verhalen op de opdrachtgever.

Connecteer ons

Contacteer ons
Nieuws

+32 (0)14 655 665
+32 (0)14 658 290
info@coach2travel.be
BE0417938059

Coach2Travel – Uw veiligheid

Bij Coach2Travel vinden we veiligheid zeer belangrijk. Daarom zijn al onze autocars uitgerust met de laatste veiligheidstechnieken.

Lees er alles over op de pagina “Uw veiligheid

Nederlands (BE) – English – Français (BE) – Deutsch – Italiano

met de steun van: